IPA国际音标

IPA国际音标

内容包括

1.拯救你的英语发音!IPA国际音标课.mp4

2.IPA国际音标之前元音.mp4

3.IPA国际音标之中元音.mp4

4.IPA国际音标之后元音.mp4

5.IPA国际音标之开合双元音.mp4

6.IPA国际音标之集中双元音.mp4

7.IPA国际音标之爆破音.mp4

8.IPA国际音标之摩擦音.mp4

9.IPA国际音标之破擦音.mp4

10.IPA国际音标之鼻音&舌侧音.mp4

11.IPA国际音标之半元音&组合音.mp4

12.IPA国际音标之若干特殊发音.mp4

13.IPA国际音标总复习.mp4

分享到 :
3DS MAX 零基础入门
上一篇 2021-04-29
java就业必学第一课
2021-04-29 下一篇
相关推荐

发表评论

登录... 后才能评论